logo-1

Sahaproperty Co., Ltd.
บริษัท สหพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


เป็นผู้ดำเนินการรับฝากขายทรัพย์สิน ในธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
ซึ่งกำลังขยายตัวอย่างมากในปัจจุบัน

เราให้บริการอย่างมืออาชีพ สามารถช่วยให้คุณขายทรัพย์สิน
อสังหาริมทรัพย์ได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

โดยผ่านสื่อโฆษณาในหลายรูปแบบ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้รวดเร็ว
และได้ราคาตามที่คุณต้องการ

?

บริษัท สหพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เลขทะเบียนการค้า 0 1 0 5 5 4 9 1 2 1 7 9 3

p21-horz